مدیریت آب و خاک

شرح وظایف مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی

۱-اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت عرصه ها و منابع آبی و خاکی کشاورزی مناطق مختلف استان.

 

۲-تعیین اهداف و برنامه های زمان بندی شده بهبود منابع پایه و آب و خاک کشاورزی استان در چارچوب سیاستها و برنامه های کلان مربوطه.

 

۳-اجرای کلیه مقررات و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی درزمینه تامین، توزیع و بهره برداری از منابع آب کشاورزی و تاسیسات آبی مربوطه.

 

۴-تجزیه وتحلیل آمار و اطلاعات موجود جهت تعیین استعدهای بالقوه منابع آب وخاک درسطح استان.

 

۵-مطالعه و بررسی واولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات اصلاح ونوسازی خاک، تسطیح اراضی، زهکشی، شوری زدائی، احیاء، یکپارچه سازی، آماده سازی، عملیات ضد فرسایش و جاده های بین مزارع، آبرسانی، احیاء قنوات و استقرار سیستم های آبیاری.

 

۶-مطالعه، بررسی وتعیین پیمانکاران بخش غیردولتی جهت پیشبرد فعالیت های اجرائی بخش آب وخاک کشاورزی ودامپروری و تاسیسات مربوطه در استان وعقد قراردادهای مربوطه.

 

۷-انجام کلیه امور مربوط به انتخاب، گزینش، عقد قراردادها و پیمانها با پیمانکاران بخش خصوص.

 

۸-نظارت مستمر به فعالیت های پیمانکاران بخش غیردولتی در اجرای طرح، پروژه های آبی وخاکی وکشاورزی ودامپروری وتاسیسات مربوطه استان واخذ و جمعبندی آمار و گزارشهای مربوطه.

 

۹-ارزیابی مستمر طرح ها و پروژه های موجود در زمینه امور آب و خاک و تولید کشاورزی در جهت اصلاح امور و بهبود خدمات پیمانکاران.

 

۱۰-انجام برنامه ریزی و اقدامات لازم درخصوص تجهیز و تقویت آزمایشگاه های مستقر در بخش های مختلف سازمان.

 

عناوین فرآیندهای مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی

محور: سیاستگذاری و برنامه ­ریزی

 

فرآیند تدوین سیاستهای مربوط به امور آب و خاک و امور فنی مهندسی در حوزه استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند تدوین برنامه­ها و طرحهای مربوط به امور آب و خاک و امور فنی مهندسی استانی در چارچوب برنامه­های کلان وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند نظام ­مندسازی حوزه­های کاری امور آب و خاک و امور فنی مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن (همکاری در تدوین بخش نامه­ ها ، آیین ­نامه­ ها، دستورالعمل­های (داخلی و خارجی)، ضوابط ، شاخص ها، و معیارهای فنی )

فرآیند تدوین سند ملی آب کشاورزی و بهینه سازی و توسعه روشهای نوین آبیاری

فرآیند نیازسنجی و تدوین استانداردهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی مرتبط با امور آب و خاک و امور فنی مهندسی و اولویت بندی آن (همکاری)

فرآیند استقرار سامانه مرکزی نظام اطلاعات امور آب و خاک و امور فنی مهندسی در حوزه استان و نظارت بر آن

فرآیند نظارت بر امور آب و خاک و امور فنی مهندسی مراکز و مدیریت­های جهاد کشاورزی

فرآیند اصلاح و بهبود فرآیندهای امور آب و خاک و امور فنی مهندسی

فرآیند خدمات و پشتیبانی، تامین مواد اولیه و ماشین آلات کشاورزی (تعمیر گاه مجاز)

فرآیند خدمات فنی و مشاوره ای امور آب و خاک و امور فنی مهندسی کشاورزی در حوزه استان

فرآیند توزیع مواد اولیه سهمیه های بین واحدهای تولیدی ونظارت بر مصرف

فرآیند صدور و تمدید پروانه ها و مجوزها در امور آب و خاک و امور فنی مهندسی استان

فرآیند استقرار نظام مصرف بهینه و توزیع بهینه آب کشاورزی

فرآیند تنظیم و پیشنهاد فهارس بهای آب کشاورزی

 

 

 محور: آب و خاک و امور فنی و مهندسی

 

فرآیند توسعه سیستمها و روشهای نوین آبیاری و شبکه های آبیاری و زهکشی و انهار آبرسانی و نظارت بر آن

فرآیند اجرای طرحها و برنامه­ها و پروژه های بهره برداری و نگهداری سازه های آب و آبیاری و نظارت بر آن

فرآیند اجرای طرحها و برنامه ها و پروژه های تامین ، توسعه و بهبود منابع آب کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند اجرای طرحها و برنامه ها و پروژه های مصرف آبهای غیرمتعارف کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند اجرای طرحها و برنامه ها و پروژه های مدیریت تقاضا و مصرف بهینه آب کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند اجرای طرحها و برنامه های حفاظت و ارتقای غنایی حیاتی خاک کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند اجرای طرحها و برنامه های احیا اصلاح و بهسازی خاک کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند اجرای طرحها و برنامه های تجهیز و نوسازی‌ اراضی ‌بخش کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند اجرای طرحها و برنامه های حفاظت و ارتقای غنایی حیاتی خاک کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند اجرای برنامه های توسعه خاکورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی و نظارت بر آن

فرآیند اجرای طرحها و برنامه های اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند پایش حفاظت تعیین کاربری و افزایش بهره وری خاکهای کشاورزی

فرآیند پایش وضعیت حاصلخیزی و دسته بندی خاک کشاورزی

فرآیند کنترل صورت وضعیت پیمانکاران

فرآیند دریافت و توزیع اعتبارات ملی و استانی آب و خاک

فرآیند صدور مجوز شرکت های طراح و مجری طرحهای آبیاری تحت فشار

فرآیند پیگیری امور مربوط به چاههای عمیق و نیمه عمیق

فرآیند راه اندازی و پیگیری سالن فنی ناظرین مزارع

فرآیند توسعه سرمایه گذاری مورد نیاز توسعه آب و خاک کشاورزی

فرآیند تامین منابع و تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز توسعه طرحهای آب و خاک کشاورزی

فرآیند تعیین اولویت و هماهنگی جهت پرداخت یارانه ها و تسهیلات و منابع

فرآیند بررسی و تصویب طرحهای تامین آب

فرآیند توسعه و بکارگیری فناوریهای نوین در تجهیز و نوسازی‌ اراضی ‌بخش کشاورزی

فرآیند صدور مجوز شرکتهای طراحی و مجری سیستمهای آبیاری تحت فشار

فرآیند راهبری و واگذاری تاسیسات آب کشاورزی به تشکلهای ذیربط و نظارت بر آن

فرآیند نگهداری و بهره برداری بهینه از سازه های آب و آبیاری

فرآیند راهبری سند ملی آب کشاورزی و اعمال مدیریت توزیع و مصرف آب بخش کشاورزی

فرآیند رعایت اجرای قانون جامع آب کشور (تامین و تخصیص آب کشاورزی)

فرآیند تامین منابع برای تشکلها جهت اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی

فرآیند تامین منابع طرحهای برگرفته از دانش بومی و فناوری های نوین جهت توسعه آب و خاک کشاورزی

فرآیند توسعه مصرف کودهای آلی و زیستی

فرآیند نظارت بر اجرای طرحهای احیاء و مرمت قنوات

فرآیند نظارت بر اجرای کانالهای کشاورزی

فرآیند نظارت بر اجرای طرحهای جاده های بین مزارع

فرآیند تحویل پروژه

فرآیند آزمون خاک

فرآیند اجرا و بهینه سازی و حفاظت آب و خاک

فرآیند برآورد اعتبار طرح مرمت و لایروبی قنوات

فرآیند صدور مجوز کاربری برای اراضی مجاز

فرآیند صدور پروانه اشتراک و دریافت آب

فرآیند ارائه خدمات آزمایشگاهی

فرآیند پاسخ به استعلامات آّب وخاک

فرآیند انعقاد قرارداد اجرای طرحهای آّب و خاک

فرآیند خصوصی سازی مطالعات و ارزیابی طرحهای آب و خاک

فرآیند هماهنگی در پرداخت خسارت حوادث غیرمترقبه

فرآیند تعیین شاخصهای آب کشاورزی و کارآیی آب

فرآیند مطالعه پروژه های کوچک شبکه های آبیاری

فرآیند تهیه نقشه و مشخصات فنی طرحها

فرآیند مطالعات تسطیح اراضی

فرآیند مطالعات احداث کانالها

فرآیند نقشه برداری و طراحی طرحهای احداث کانال

فرآیند مطالعات پروژه ای بزرگ توسعه شبکه های آبیاری

فرآیند بررسی و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار

فرآیند مطالعه پروژه های کوچک توسعه منابع آب

فرآیند طرح تجهیز و نوسازی اراضی سنتی

فرآیند یکپارچه سازی اراضی زراعی

فرآیند احداث جاده های دسترسی به مزارع

فرآیند بهسازی کانالهای آبیاری عمومی

فرآیند پوشش انهار سنتی

فرآیند مکان یابی برای اجرای طرحهای آب و خاک

فرآیند احداث کانالهای درجه ۳ و ۴

فرآیند تسطیح اراضی به صورت سنتی

فرآیند تسطیح اراضی به صورت اصولی و علمی

فرآیند تسطیح لیزری اراضی

فرآیند طرح تجهیز و نوسازی اراضی زیرپایاب سدهای مخزنی ( مدرن )

فرآیند شبکه های آبیاری و زهکشی

فرآیند اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

فرآیند اجرای طرحهای الگوئی آبیاری تحت فشا ر

فرآیند توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار

فرآیند سیستمهای نوین آبیاری

فرآیند افزایش راندمان آبیاری

فرآیند مرمت و بازسازی قنوات

فرآیند احداث سدهای خاکی

فرآیند احداث بند انحرافی

فرآیند احداث استخر ذخیره آب

فرآیند احداث قنوات

فرآیند حفر و تجهیز چاه ها

فرآیند طرح ترمیم بندهای انحرافی

فرآیند احداث ایستگاههای پمپاژ

فرآیند تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی

فرآیند بررسی کیفی آب و خاک و ارائه توصیه های کارشناسی

فرآیند افزایش راندمان آبیاری

فرآیند مرمت و بازسازی و لایروبی قنوات

فرآیند تدوین دستورالعمل­های فنی

فرآیند کنترل پروژههای عمرانی

فرآیند اجرا و نظارت بر پروژه های استانی و ملی

فرآیند ارائه خدمات بلاعوض دولتی

فرآیند توزیع آب کشاورزی توسط سدهای آب کشاورزی


 

زیر مجموعه مدیریت آب و خاک و امور فنی :

اداره امور مهندسی زراعی

پرداخت قبوض
دی ان ان