مدیریت ارزیابی

شرح وظایف مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۱-اجرای امور مربوط به ارزیابی عملکرد و تهیه گزارشهای لازم از نتایج ارزیابی و ارائه آن به رئیس سازمان و سایر مراجع ذیربط.

 

۲-انجام بازرسی های لازم و تهیه گزارشات موردی و ادواری از عملکرد واحدهای سازمان و تجزیه و تحلیل آنها.

 

۳-دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان سازمان و بررسی پیرامون صحت و سقم محور شکایات و اعلام پاسخ به شاکیان وجمع بندی آنها جهت تهیه گزارش های لازم .

 

۴-همکاری و تعامل با دستگاههای نظارتی و بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات

 

۵-بررسی میزان سلامت اداری و پیشگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان براساس مقررات مربوطه .

 

فرآیندهای مدیریت امور ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

محور: سیاست گذاری و برنامه ­ریزی

 

فرآیند تدوین سیاست های مربوط به امور ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در حوزه استان در چارچوب سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند تدوین برنامه­ های مربوط به امور ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانی در چارچوب برنامه­ های کلان وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند نظام ­مندسازی حوزه­ های کاری امور ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و نظارت بر حسن اجرای آن (همکاری در تدوین بخشنامه­ ها ، آیین­ نامه ­ها، دستورالعمل­ های (داخلی و خارجی)، ضوابط ، شاخص ها، و معیارهای فنی )

فرآیند نیازسنجی و تدوین استانداردهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی مرتبط با امور ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و اولویت بندی آن (همکاری)

فرآیند استقرار سامانه مرکزی نظام اطلاعات امور ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در حوزه استان و نظارت بر آن

فرآیند نظارت بر امور ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مراکز و مدیریت­ های جهاد کشاورزی

فرآیند اصلاح و بهبود فرآیندهای امور ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

 

محور: ارزیابی عملکرد

 

فرآیند پیگیری اجرای آئین ­نامه ­ها و بخشنامه­ ها

فرآیند تمرکز و نظارت بیشتر بر کارکنان مراکز و گلوگاه های ارائه خدمات

فرآیند تدوین و تنظیم عملکرد سازمان

فرآیند سنجش افکار عمومی و ارائه نتایج حاصله به مسئولین

فرآیند جمع­ آوری گزارش مردمی از مراکز خدمات

فرآیند بررسی مشکلات و نارسائی های موجود در سازمان

فرآیند تنظیم برنامه های بازرسی دوره ای و تهیه گزارش

فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

فرآیند سنجش و اندازه­ گیری رضایت ارباب رجوع

فرآیند همکاری در تدوین شاخص ها و معیارهای نظارت و ارزشیابی فنی تخصصی

فرآیند سنجش مقیاس ه­ای عملکرد مدیریت های تخصصی

فرآیند ارزیابی و نظارت مالی

 

 

محور: رسیدگی به شکایات

 

فرآیند فراهم آوردن زمینه ارتباط مردم با مسئولین

فرآیند بررسی گزارشات واصله از مردم و ارائه طریق

فرآیند بررسی صحت و سقم شکایات مردمی وارده و پاسخگویی به آنها

فرآیند جمع بندی و تجزیه و تحلیل شکایات

پرداخت قبوض
دی ان ان