مدیریت امور اراضی

شرح وظایف مدیریت امور اراضی :

شناسائی و تهیه آمار مربوطه به کلیه اراضی دولتی قابل واگذاری در اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در امور زمین.

جمع آوری آمار و اطلاعات کلیه اراضی استان و طبقه بندی آنها از لحاظ استعداد کشاورزی و سایر کاربری ها.

برنامه ریزی واگذاری اراضی قابل واگذاری جهت استفاده مطلوب در قالب سیاستها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی ابلاغ شده.

انجام اقدامات لازم جهت واگذاری بخشی از املاک خریداری شده از مالکین مشمول مرحله اول قانون که بعلتی تاکنون به زارعان مربوطه منتقل نشده است.

فروش اراضی مزروعی مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به متصرفین مربوطه براساس قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث ازطرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب   ۲۰/۴/۵۴٫

فروش عرصه و اعیان مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به صاحبان اعیان بر طبق قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی واعیان مستحدثه.

پیگیری اقدامات مربوط به ادعای خالصه و به ثبت رساندن اراضی به منظور صدور اسناد مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران.

خرید اعیانی و حقوق متصرف شده توسط اشخاص که در موعد مقرر در قانون، ازخرید عرصه و اعیانی و اراضی تصرفی خود استنکاف نموده اند.

تعیین تکلیف مالکینی که وجوه نقدی یا دستور پرداختها یا قبوض بهای ملک آنها بعلل مجهول المالک بودن یا اعتراض داشتن یا سایر اشکالات ثبتی در صندوق ثبت تودیع گردیده و نیز صدور اجازه پرداخت آنها با اخذ تضمین یا تامین کافی و رفع تودیع از آنها.

اتخاذ تصمیم در مورد مدعیان نسق زراعی براساس مقررات ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی.

همکاری با واحدهای مسئول در امور رسیدگی به شکایات واصله ازطرف زراعین و مالکین و صدور دستورات لازم در هر مورد.

اجرای بخشنامه­های صادره در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات هر مورد ضروری تشخیص شود.

برقراری ارتباط با بانک کشاورزی استان درخصوص پرداخت وام به زارعان صاحب نسق از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان.

رسیدگی و اعلام پاسخ به دفاتر اسناد رسمی در زمینه فک رهن از اسناد زارعین.

تعیین آمار مربوط به دهات ترک نسق شده و تعداد زارعان مربوطه.

تعیین آمار دهات و مزارعی که تاکنون قانون اصلاحات ارضی بعللی درآنها اجرا نشده است.

ارسال آمارها و صورتهای دهات و مزارع موقوفه عام به اداره اوقاف استان ازطریق سازمان جهاد کشاورزی استان.

جمع آوری اطلاعات و تهیه آمار مربوط به باغات غارسی.

تهیه آمار مربوط به بدهیهای زارعین و دستور پرداختهای مربوط به واگذاری املاک.

بررسی پرونده ها و گزارشاتی که در مورد اشتباهات حاصله در اسناد زارعین مطرح می باشد.

رسیدگی به پرونده هائی که مشمول قانون ترتیب رسیدگی وختم پرونده های مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده براساس لایحه قانونی تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۲/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

رسیدگی در مورد اشتباهات حاصله واسناد افرادیکه در اجرای مقررات قانون خالصجات اراضی خالصه به آنها واگذار شده براساس تبصره ۵ ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات.

رسیدگی در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افرادیکه در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث، عرصه اعیان و اراضی به آنها واگذار شده.

رسیدگی به پرونده های مربوط به معاملات املاک غیر مجاز مالکین محور تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی وماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر وماده ۲۹ آئین نامه اجرائی آن.

رسیدگی به پرونده های مربوط به اشتباهات مالیاتی محور بندهای الف و ب ماده ۴ قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی در زمینه افزایش یا تقلیل قیمت ملک.

رسیدگی به اشتباهات حاصله در مستثنیات قانونی مالکان براساس قوانین مربوطه و لایحه قانونی تکمیل ماده ای از مواد قانون اصلاحات ارضی.

رسیدگی به اشتباهات حاصله در مشخصات متعاملین و میزان نسق زراعی ومبلغ مورد معامله ومشخصات ملک و غیره محور ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی.

رسیدگی بر مورد ابطال اسناد زارعینی که در موعد مقرر قانونی حق ریشه خود را به مالکین ملک منتقل ومجدداًٌ در اجرای قانون در مورد همان اراضی سند دریافت کرده اند.

کسب و جمع آوری کلیه آمار و اطلاعات اراضی قابل واگذاری در سطح استان با همکاری دستگاهها.

تهیه نقشه مورد نیاز از اراضی مورد واگذاری با همکاری دستگاههای ذیربط.

دریافت طرحهای متقاضیان زمین وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز وتکمیل پرونده آنها.

معرفی متقاضی جهت دریافت استعلامهای لازم از ادارات ذیربط( برق، دارائی، محیط، زیست و…. ) ازطریق سازمان کشاورزی استان.

طبقه بندی و حفظ ونگهداری اسناد خاص مدیریت امور اراضی.

پیگیری امر وصول درآمد دولت ناشی ازقراردادهای منعقده.

انعکاس میزان درآمد در دفاتر منطقه.

عناوین فرآیندهای مدیریت امور اراضی :

 

محور: سیاستگذاری و برنامه­ ریزی

فرآیند تدوین سیاست های مربوط به امور اراضی در حوزه استان در چارچوب سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند تدوین برنامه­ های مربوط به امور اراضی استانی در چارچوب برنامه ­های کلان وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند نظام­مندسازی حوزه ­های کاری امور اراضی و نظارت بر حسن اجرای آن (همکاری در تدوین بخشنامه ­ها ، آیین­ نامه­ ها، دستورالعمل­های (داخلی و خارجی)، ضوابط ، شاخص ها، و معیارهای فنی )

فرآیند نیازسنجی و تدوین استانداردهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی مرتبط با امور اراضی و اولویت بندی آن (همکاری)

فرآیند استقرار سامانه مرکزی نظام اطلاعات امور اراضی در حوزه استان و نظارت بر آن

فرآیند نظارت بر امور اراضی مراکز و مدیریت­های جهاد کشاورزی

فرآیند اصلاح و بهبود فرآیندهای امور اراضی

 

 

محور: امور اراضی

 

فرآیند درآمد اراضی

فرآیند واگذاری اراضی

فرآیند تغییر کاربری اراضی

فرآیند تعیین تکلیف اراضی کشاورزی

فرآیند تبیین حریم روستا و مرتع

فرآیند نقشه برداری از اراضی دولت

فرآیند اعطای وام به زارعین مشاعکار

فرآیند اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی

فرآیند اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

فرآیند تعیین تکلیف اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام

فرآیند فروش اراضی مازاد بر نسق مرحله اول اصلاحات ارضی

فرآیند رفع اشتباهات اسناد زارعین ( شورای اصلاحات اراضی )

فرآیند اصلاحات اراضی و کشت موقت

فرآیند استعداد سنجی اراضی ملی و دولتی

فرآیند توسعه اراضی زراعی و باغی

فرآیند تقویم ارزش اراضی و باغها

فرآیند تشخیص و تملک اراضی موات / بایر

فرآیند یکپارچه سازی اراضی

فرآیند صدور مجوز انتقال عرصه

پرداخت قبوض
دی ان ان