امور سرمایه گذاری

محور : سرمایه­ گذاری

 

فرآیند بررسی جایگاه محصولات کشاورزی در اقتصاد استان

فرآیند تخصیص وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری

فرآیند نظارت بر صندوقهای بخش کشاورزی

فرآیند جذب سرمایه های خارجی (همکاری)

فرآیند جذب سرمایه های داخلی (بخش غیردولتی)

فرآیند تامین منابع اعتباری (تسهیلات ارزی و ریالی و سایر اعتبارات)

فرآیند تنظیم و پیگیری مبادله موافقتنامه­ها (وجوه اداره شده، یارانه های سرمایه گذاری، کمکهای فنی و اعتباری)

فرآیند انعقاد قرارداد با بانکهای عامل

فرآیند جذب اعتبارات ملی، عمرانی، استانی، هزینه ای

فرآیند توزیع و جذب تسهیلات بانکی

فرآیند تعیین سقف درآمدهای عمومی و اختصاصی

فرآیند تصویب پروژه های عمرانی

فرآیند ارزشیابی اجرای طرحهای عمرانی

فرآیند ارزیابی و کنترل پروژه ها و پرداخت وجه

فرآیند بررسی صورت وضعیت پیمانکاران

فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار

فرآیند توسعه صادرات محصولات کشاورزی

 

پرداخت قبوض
دی ان ان